Bättre villkor för småföretag

För att skapa nya arbetstillfällen är det viktigt att underlätta och uppmuntra till att starta företag. Vi vet att fyra av fem nya jobb tillkommer i små och medelstora företag. För att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige har regeringen hittills genomfört en rad reformer. Vi har bland annat sänkt bolagsskatten, utvecklat regelförenklingsarbetet, infört Rot- och Rut-avdrag, gjort historiskt stora infrastruktursatsningar, förbättrat trygghetssystemet för företagare, gjort det billigare att anställa och enklare att starta aktiebolag.

Det är bra men inte tillräckligt. För att ytterligare förbättra villkoren och uppmuntra till nya arbetstillfällen kommer regeringen därför med fyra nya satsningar på små och medelstora företag i årets budget.

Regeringen har tidigare sänkt egenavgifterna, men de utgör fortfarande en stor kostnad för många små företag. Det är därför dags att sänka egenavgifterna ytterligare för att göra det mer attraktivt att driva eget företag. Från och med årsskiftet kommer cirka 180 000 företag att få sänkta kostnader när det maximala avdragsbeloppet höjs med 5 000 kronor till 15 000 kronor per år.

En annan svårighet för entreprenörer och företagare är möjligheten att hitta finansiering. För att stimulera tillgången till kapital för mindre företag inför vi nu investeraravdraget. Avdraget innebär att privatpersoner som satsar pengar i mindre bolag kan få en skattelättnad upp till 195 000 kronor per person och år.

Vi vill minska kostnaderna för sjuklön för små företag. Regeringen kommer därför att se över högkostnadsskyddets konstruktion i syfte att förbättra småföretagens situation. Att minska kostnaderna för sjuklöneansvaret medför en minskad risk vid nyanställningar och ökar incitamenten att anställa någon som stått utanför arbetsmarknaden en längre period.

Alliansen har avskaffat revisionsplikten och infört en frivillig revision för 250 000 aktiebolag. Undantaget från revisionsplikten gäller mindre aktiebolag och nu ska reformen utvärderas för att se om den går att utvidga till att omfatta fler aktiebolag. Syftet är att förenkla och minska kostnaderna för mindre privata aktiebolag och låta revision vara frivilligt. För många fyller revisionen en viktig roll i bolaget, men det ska vara upp till de mindre företagen att själva väga nytta mot kostnad.

Jobbskapande företag är oerhört betydelsefulla för att Sverige fortsatt ska stå starkt i den globala ekonomin och konkurrensen. Det är viktigt att sänka företagens kostnader för att öka möjligheten att anställda. Det är genom stärkta förutsättningar för fler och växande företag som vi kan minska utanförskapet, få en hållbar utveckling i hela landet och föra Sverige mot full sysselsättning.

 

Jessica Polfjärd (M)

Ordförande Arbetsmarknadsutskottet

 

Maria Plass (M)

Riksdagsledamot Bohuslän

Kommentera