Fler vägar till jobb för unga – Ungdomspaket på 8,1 miljarder

 

Regeringen satsar 8,1 miljarder kronor under fyra år för att skapa fler vägar till jobb för unga. För att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv görs satsningar på lärlingsutbildningar och den gymnasiala yrkesutbildningen. För att möta den svaga konjunkturen föreslås en tillfällig ökning av antalet utbildnings­platser inom bland annat yrkesvux och lärlingsvux samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder, bland annat en förstärkning av nystartsjobben, ökat förmedlarstöd och studiemotiverande insatser.

Alliansens politik sänker trösklarna in på arbetsmarknaden. De halverade socialavgifterna för unga är ett viktigt steg, liksom halveringen av restaurangmomsen då restaurangbranschen står för det första steget in på arbetsmarknaden för många ungdomar. Reformerna inom utbildningssystemet skapar på sikt en skola med större fokus på kunskap. Fortfarande kvarstår dock många stora utmaningar för att skapa fler vägar till arbete för unga och andra grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. I budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen reformer för att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv.

Väl fungerande yrkesutbildning bidrar till en smidig övergång mellan skola och arbetsliv. Lärlingen får en yrkesutbildning väl anpassad till arbetslivets krav, nyttig arbetslivserfarenhet och kontakter och nätverk inom yrkesområdet. För arbetsgivare kan lärlingssystemet vara en del av kompetensförsörjningen. De får flera år på sig att ge lärlingen bransch- och arbetsplatsspecifika kunskaper och samtidigt möjlighet att bedöma om de vill anställa lärlingen efter fullföljd utbildning.

För att särskilt motivera och stödja unga arbetslösa utan fullföljd gymnasieutbildning att återuppta studierna föreslås en förlängning av satsningen på studiemotiverande kurser inom folkhögskolan samt en förlängning av möjligheten för vissa arbetslösa ungdomar att få ett högre studiebidrag.

Regeringens mål är full sysselsättning. En viktig del i att nå detta mål är att skapa bredare vägar till jobb för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. Detta är ytterligare ett steg i rätt riktning.

 

Maria Plass (M), Riksdagsledamot Bohuslän

Kommentera